Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Energianvändning i transportsektorn

Mängd drivmedelsenergi som levererats till tankställen inom kommunens gränser, samt till kollektivtrafiken (MWh/capita)
Mätområde Datum Värde (MWh/capita)
Karlskoga 2006 9,1
Karlskoga 2007 10,1
Karlskoga 2008 9,9
Karlskoga 2009 9,2
Karlskoga 2010 10,2
Karlskoga 2011 10,6
Karlskoga 2012 9,6
Karlskoga 2013 9,4
Karlskoga 2014 9,3
Karlskoga 2015 9,5
Karlskoga 2016 9,5
Karlskoga 2019 8,8
Karlskoga 2020 7,1
Karlskoga 2021 8,2
Datakälla: SCB: Kommunal och regional energistatistik (KRE) slutanvändning, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

Tillförlitligheten i denna statistik påverkas av att leveranserna inte alltid hänförts till den kommun där den slutliga förbrukningen skett. Ett fordon kan naturligtvis tanka i en kommun och sedan förbruka bränslet i en annan kommun. Även om leveranserna skulle motsvara energianvändningen inom kommunens gränser måste man hålla i minnet att denna påverkas av genomfartstrafik, och därmed inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner måste göras med stor försiktighet.

SCB:s kommunala och regionala statistik för energianvändningen i transportsektorn bygger på SCB:s statistik EN13 "Oljeleveranser - kommunvis redovisning". Leveranser av fordonsgas redovisas per län men inte per kommun. Biodiesel av typen FAME som säljs i ren form redovisas inte heller på kommunnivå. Därför underskattas mängden levererad drivmedelsenergi något i denna kommunala statistik. Detta gäller också den andel förnybar drivmedelsenergi som redovisas i indikator B2A_KH.

Energianvändningen i transportsektorn i riket som helhet redovisas mer detaljetat i den nationella indikatorn K1. Lägg märke till att den totala energianvändningen i transportsektorn som redovisas i denna nationella indikator inte är identisk med den energianvändning för riket som helhet som redovisas här, och som används för att jämföra med de enskilda kommunerna. Statistikkällorna är olika, och skillnaden beror på något olika avgränsningar.

Indikator K.H.K.1
Uppdaterad: 2023-09-28