Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken

Den procentuella andelen av den sammanlagda sträcka som körs av bussar och ej eldrivna tåg där förnybara drivmedel används.
Datakälla: Svensk Kollektivtrafik: FRIDA miljö- och fordonsdatabas

Kommentar

Uppgifterna gäller andelen fordonskilometer (trafikarbete) som utförts med förnybara drivmedel i bussar och icke eldrivna tåg. För kommuner gäller siffrorna länstrafiken i det län som kommunen tillhör. I den nationella siffran ingår inte långfärdsbussar hos kommersiella aktörer.

Från och med 2018 ingår inte SL (Region Stockholm) i underlaget från FRIDA. Från och med detta år går därför inte den förnybara andelen drivmedel på riksnivå att jämföra med tidigare år.

Analys
Stora lappkast i val av förnybara drivmedel har skett de senaste åren. Etanoldrivna bussar var relativt populära under några år efter 2010, men har nu nästan försvunnit från vägarna. Användningen av biodiesel RME växte snabbt till och med år 2015, då användandet sjönk tillbaka till förmån för förnybar diesel HVO, som snabbt blev mycket populär. År 2018 skedde ett trendbrott då volymerna RME återigen ökade på bekostnad av HVO. Detta kan till stor del förklaras med förändringar i prisbilden för de två drivmedlen. Användningen av biogas har ökat långsamt men stadigt under en lång följd av år. Eldrivna bussar är på ingång, men användningen av el i bussar är fortfarande marginell jämfört med användningen av andra drivmedel.

År 2019 kördes Sveriges bussar i den subventionerade kollektivtrafiken till cirka 38 procent på HVO, cirka 27 procent på biogas, cirka 23 procent på RME och drygt 1 procent på el. (SL ingår inte i underlaget, som nämndes ovan.)

Indikator K.H.B2.B
Uppdaterad: 2020-11-04