Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken

Den procentuella andelen av den sammanlagda sträcka som körs av bussar och tåg där förnybara drivmedel används.
Datakälla: Svensk Kollektivtrafik: FRIDA miljö- och fordonsdatabas

Kommentar

Uppgifterna gäller andelen fordonskilometer (trafikarbete) som utförts med förnybara drivmedel i bussar och i bantrafik. För kommuner gäller siffrorna länstrafiken i det län som kommunen tillhör. I den nationella siffran ingår inte långfärdsbussar hos kommersiella aktörer.

Från och med 2018 ingår inte SL (Region Stockholm) i underlaget från FRIDA. Från och med år 2019 innefattas den eldrivna bantrafiken i statistiken, vilket medför att den förnybara andelen drivmedel stiger med cirka en procentenhet på riksnivå. Dessa förändringar medför att jämförelser med tidigare år får göras med försiktighet. Den övergripande trenden är dock robust.

Analys
Stora lappkast i val av förnybara drivmedel har skett de senaste åren. Etanoldrivna bussar var relativt populära under några år efter 2010, men har nu nästan försvunnit från vägarna. Användningen av biodiesel RME växte snabbt till och med år 2015, då användandet sjönk tillbaka till förmån för förnybar diesel HVO, som snabbt blev mycket populär. År 2018 skedde ett trendbrott då volymerna RME återigen ökade på bekostnad av HVO. Detta kan till stor del förklaras med förändringar i prisbilden för de två drivmedlen. Användningen av biogas har ökat långsamt men stadigt under en lång följd av år. Eldrivna bussar är på ingång, men användningen av el i bussar är fortfarande marginell jämfört med användningen av andra drivmedel på riksplanet. Vissa län är dock föregångare, som Västerbotten och Södermanland, där bussarna drevs med el cirka 10 procent av deras totala färdsträcka år 2020.

Detta år kördes Sveriges bussar i den subventionerade kollektivtrafiken till cirka 39 procent på HVO, cirka 28 procent på biogas, cirka 22 procent på RME och knappt 3 procent på el. (SL ingår inte i underlaget, som nämndes ovan.)

Om vi vidgar perspektivet till att även innefatta bantrafiken, så fördelade sig användningen av alterntiva drivmedel på följande sätt, räknat som andel av de fordonskilometer som kördes i kollektivtrafiken år 2021: drygt 36 procent HVO, cirka 26 procent biogas, drygt 14 procent RME och knappt 18 procent el. Användningen av etanol var försumbar, och rapporteras bara från Jämtland. Där stod den för 1,5 procent av den körda sträckan.

När det gäller andel HVO i kollektivtrafiken låg Blekinge i topp år 2021 med över 99 procent. Störst andel biogas användes i Västmanland med drygt 98 procent. Halland har satsat mest av alla län på RME, som användes till mer än 76 procent av körsträckan i kollektivtrafikfordonen år 2021. Andelen el var störst i Skåne med knappt 40 procent samma år.

Indikator K.H.B2.B
Uppdaterad: 2022-05-04