Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos nya lätta lastbilar

Genomsnittligt certifierat koldioxidutsläpp ur avgasröret hos nyregistrerade lätta lastbilar (g CO2/km)
Datakälla: SCB: Personlig kommunikation

Kommentar

De genomsnittliga utsläppssiffrorna gäller alla nyregistrerade lätta lastbilar som inte är äldre än 3 år och som inte blivit direktimporterade. Även elfordon räknas in i underlaget och tilldelas utsläppet noll. För laddhybrider används det viktade utsläppet. De fordon som saknar utsläppsvärde i vägtrafikregistret tilldelas ett genomsnittligt utsläppsvärde för den givna årsmodellen och fordonstypen enligt en modell som Trafikverket tagit fram.

OBS Till och med år 2021 är data baserade på fordonens förbruking och utsläpp bestämda med körcykeln NEDC. Från och med år 2022 baseras data på den nya körcykeln WLTP, som ger högre värden. Vi har alltså ett tidsseriebrott från år 2021 till år 2022. Det genomsnittliga koldioxidustläppet år 2022 baserat på NEDC är 118,9 g/km på riksnivå.

Analys
Utsläppen från nya lätta lastbilar har sjunkit i en relativt jämn takt sedan mätperiodens början. Åren 2017-2019 avstannade trenden att de nya lätta lastbilarna blev allt mer energieffektiva, precis som på personbilssidan. För deras del berodde det olyckliga trendbrottet på SUV:trenden, och på en ökande andel bensinbilar i nybilsförsäljningen, på de mer energieffektiva dieselbilarnas bekostnad. För de lätta lastbilarna är orsaken mer oklar.

År 2020 började det genomsnittliga koldioxidutsläppet att sjunka igen. Den accelererande försäljningen av nya elektriska lätta lasbilar är den främsta orsaken till detta. Ökningen av utsläppen år 2022 enligt diagrammet är skenbar och beror på det ovan nämnda tidsseriebrottet. I verkligheten accelererade minskningen av utsläppen detta år.

Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.

Indikator K.H.B1.H.2
Uppdaterad: 2023-03-23