Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos nya personbilar

Genomsnittligt certifierat koldioxidutsläpp ur avgasröret hos nyregistrerade personbilar (g CO2/km)
Datakälla: Trafikverket: PM Vägtrafikens utsläpp, Trafikverket: Bilindex, SCB: Personlig kommunikation

Kommentar

Utredningen Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) anger som en kritisk faktor för att nå 2030-målet att EU inför krav att koldioxidutsläppet från nya personbilar är 95 g/km år 2020, 70 g/km år 2025, och 50 g/km år 2030, där dessa nivåer beslutas sex till tio år innan kraven börjar gälla (Kap. 13.2).

Energiförbrukning och koldioxidutsläpp vid verklig körning är oftast högre än vad de certifierade värdena ger vid handen. Skillnaden har ökat på senare år, vilket medför att trenden att koldioxidutsläppen minskar inte är så tydlig i verkligheten som diagrammet ovan visar.

OBS Till och med år 2021 är data baserade på fordonens förbruking och utsläpp bestämda med körcykeln NEDC. Från och med år 2022 baseras data på den nya körcykeln WLTP, som ger högre värden. Vi har alltså ett tidsseriebrott från år 2021 till år 2022. Det genomsnittliga koldioxidustläppet år 2022 baserat på NEDC är 45,9 g/km på riksnivå.

Analys
De certifierade koldioxidutsläppen är nära relaterade till bilarnas energieffektivitet. Utvecklingen av nya bilars energieffektivitet analyseras i indikator H2A.

Den kraftiga minskning av koldioxidutsläppen som inleddes år 2020 beror på en snabbt ökande andel elbilar och laddhybrider i nybilsförsäljningen, samt på att de nya bensin- och dieselbilar som såldes blev snålare jämfört med år 2019. Detta är ett trendbrott efter några års stigande förbrukning som kan förklaras med SUV-trenden.

Minskningen av det genomsnittliga koldioxidutsläppet accelererade år 2022. Det syns dock inte i diagrammet på grund av det ovan nämnda tidsseriebrottet.

Övriga kommentarer
Fram till och med år 2010 är de nationella utsläppssiffrorna hämtade från Trafikverkets "PM Vägtrafikens utsläpp". Dessa skiljer sig flera gram från dem som Transportstyrelsen redovisar. Skillnaden uppkommer eftersom Trafikverket även räknar med rallybilar, provfordon, handikappfordon och andra fordon för speciella ändamål. Fram till och med år 2010 är de kommunala utsläppssiffrorna hämtade från Trafikverkets "Bilindex".

Från år 2011 och framåt är både de nationella och kommunala utsläppssiffrorna hämtade från SCB. De gäller alla nyregistrerade personbilar och husbilar som inte är äldre än 3 år och som inte blivit direktimporterade. Även elfordon räknas in i underlaget och tilldelas utsläppet noll. För laddhybrider används det viktade utsläppet. De fordon som saknar utsläppsvärde i vägtrafikregistret tilldelas ett genomsnittligt utsläppsvärde för den givna årsmodellen och fordonstypen enligt en modell som Trafikverket tagit fram. Skillnaden mellan utsläppsvärdena från Trafikverket och SCB är mindre än ett gram.

För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna.

Indikator K.H.B1.H.1
Uppdaterad: 2024-03-26