Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel nya personbilar som kan köras med nollutsläpp

Procentuell andel nyregistrerade personbilar som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör
Datakälla: Trafikanalys: Fordonsstatistik, månadsfil, Trafikanalys: Fordon i län och kommuner, Trafikanalys: Personlig kommunikation

Kommentar

De fordonstyper som kan köras med nollutsläpp som existerar idag är elfordon, laddhybrider och bränslecellsfordon/vätgasfordon.

Analys
Under några år efter 2010 fanns inga positiva tendenser alls när det gäller försäljningen av fossiloberoende bilar. Botten nåddes år 2013 då deras andel av nybilsförsäljningen endast var 3 %. Efter den kritiska debatten om etanol och andra biodrivmedel låg allt fokus på energieffektivitet. Det gynnade dieselbilarna, som också gynnades av miljöbilsdefinitionernas utformning.

Men sedan började försäljningen av laddbara bilar ta fart. Detta är anledningen till att andelen fossiloberoende bilar i nybilsförsäljningen nu stiger snabbt. Utvecklingen sparkades igång när fullvuxna elbilar och laddhybrider som gick att jämföra med ”vanliga” bilar började lanseras kring år 2011, exempelvis Nissan Leaf och Opel Ampera. Försäljningen hjälptes upp av supermiljöbilspremien, som infördes den 1 januari 2012 i syfte att till viss del kompensera de höga inköpspriserna på laddbara bilar.

Ytterligare ett steg i utvecklingen togs när Tesla på allvar etablerade sig på elbilsmarknaden med sin Model S. Tesla visade att det gick att tillverka och sälja stora, luxuösa elbilar med lång räckvidd. Detta satte i sin tur fart på de etablerade biltillverkarna, som insåg att de inte hade råd att hamna på efterkälken när det blev åka av på marknaden för laddbara bilar. Det är nu uppenbart att denna marknad passerat den kritiska punkten och kommer fortsätta att växa snabbt. Bonusen på upp till 60 000 kr som infördes den 1 juli 2018 skyndade på utvecklingen i Sverige, liksom det faktum att infrastruktren för laddning byggdes ut i snabb takt.

Bland de nya laddbara bilarna stod laddhybriderna år 2019 för cirka 60 % av marknaden. Laddhybriderna har generellt sett fått längre räckvidd på el de senaste åren, vilket tillsammans med ökad tillgång på laddutrustning bör medföra en stigande andel fossilfria kilometer. Vi väntar dock fortfarande på den fabrikstillverkade laddhybrid som är fossiloberoende även när det körs på flytande bränsle, genom att den anpassas för etanol E85 eller godkänns för förnybar diesel HVO100. Medan vi väntar erbjuder Carstedts Bil i Örnsköldsvik konvertering av laddhybrider till etanoldrift, och Konvegas i Växjö erbjuder konvertering av laddhybrider till biogas.

År 2022 övertog de rena elbilarna rollen som de mest säljande laddbara bilarna. År 2023 stod elbilarna för 65 % av denna marknad. Den sammanlagda försäljningen av laddbara bilar ökade snabbt under åren 2020-2022.

Bonus/malus-systemet är ett avgörande skäl till denna snabba utveckling. Det plötsliga borttagandet av bonus för elbilar och vissa laddhybrider hösten 2022 gör den fortsatta utvecklingen osäker. Malus-beskattningen av bensin- och dieselbilar ger dock ett indirekt incitament för inköp av laddbara bilar, biogasbilar eller etanolbilar även i fortsättningen. Detta incitament försvagas dock av de lägre bensin- och dieselpriser som blivit följden av sänkt skatt, och av den drasktiska sänkningen av reduktionsplikten i januari 2024.

Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna.

Antalet nyregistrerade personbilar som kan köras med nollutsläpp delas upp i elbilar och laddhybrider i indikator B1F.

I indikator B1D visas andelen nyregistrerade fossiloberoende personbilar, vilka utöver elbilar och laddhybrider också innefattar personbilar som kan köras på biodrivmedel.

Andelen personbilar i trafik som kan köras med nollutsläpp visas i indikator B1I.

Indikator K.H.B1.J
Uppdaterad: 2024-03-24