Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel fossiloberoende personbilar

Procentuell andel personbilar i trafik som kan drivas förnybart (dieselbilar som kan köras på HVO ej medräknade)
Datakälla: Trafikanalys: Fordon 2023, Trafikanalys: Fordon i län och kommuner

Kommentar

Definition av fossiloberoende
Ett fossiloberoende fordon ska vara typgodkänt för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 % är tillverkat av förnybar råvara. Det ska finnas minst 50 publika påfyllnadsplatser för detta drivmedel, någorlunda jämnt utspridda över landet.

I dagsläget gäller detta etanol (E85/ED95), biogas, HVO och el (se indikator B2H). Laddhybrider räknas som fossiloberoende, men ej elhybrider utan laddmöjlighet. Inga personbilar med dieselmotor är godkända för RME.

Ett betydande antal nyare dieselfordon godkänns för förnybar diesel HVO100. Detta förs dock ännu inte in i vägtrafikregistret. Därför finns ingen tillförlitlig statistik över hur många dieselfordon som är fossiloberoende, och därför kan vi inte räkna in dem i andelen sådana fordon. Denna andel underskattas därför.

Analys
Utvecklingen av andelen fossiloberoende bilar i trafik styrs av nybilsförsäljningen. Denna analyseras i kommentarerna under indikator B1D.

Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.

De fossiloberoende personbilarna delas upp i olika typer i indikator B1E.

I indikator B1I visas andelen personbilar som kan köras med nollutsläpp, i praktiken elbilar och laddhybrider.

Andelen nyregistrerade fossiloberoende personbilar visas i indikator B1C.

Indikator K.H.B1.C
Uppdaterad: 2024-03-24