Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Kollektivtrafik: tillgång och attityder

Riket
Oskarshamn

Kundnöjdheten enligt Kollektivtrafikbarometern gäller det länstrafikbolag som kommunen betjänas av.

Den alternativa kundnöjdheten enligt SCB:s medborgarundersökning gäller kollektivtrafiken i kommunen specifikt.

Kapaciteten gäller lokal och regional kollektivtrafik inom det läns gränser vari kommunen ligger. Med utbuds­kilometer menas antalet kilometer som alla kollektivtrafikfordon tillsammans kör under ett år (= fordonskilometer). Vi anger denna kapacitet per invånare i länet (per capita).

Delmål K.H.B3.K
Uppdaterad: 2024-03-23