Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Gång- och cykelvägar: tillgång och attityder

Riket

Medborgarnöjdheten hämtas från medborgarundersökningen, som ett 60-tal kommuner köper av SCB varje vår och höst.

Den sammanlagda cykelväglängden i Sverige hämtas från Nationella vägdatabasen (NVDB). Kommunerna började rapportera siffror 2012-2013. I december 2014 blev det obligatoriskt. Då redovisade 225 kommuner längden av sina kommunala cykelvägar. För år 2017 finns underlag från 264 kommuner. Längd statlig cykelväg finns i NVDB för alla kommuner.

För riket som helhet adderar vi den sammanlängda längden statlig, kommunal och enskild cykelväg i de kommuner som lämnat uppgifter om sina kommunala cykelvägar till NVDB. För att få längden cykelväg per capita dividerar vi sedan summan med den sammanlagda folkmängden i dessa rapporterande kommuner.

För de kommuner som lämnat uppgifter om sina kommunala cykelvägar anger vi den sammanlagda längden statlig, kommunal och enskild cykelväg i kommunen per kommuninvånare.

Upgifterna gäller den 31 december det aktuella året.

Delmål K.H.B3.J
Uppdaterad: 2020-11-29