Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Gång- och cykelvägar: tillgång och attityder

Riket
Herrljunga

Den sammanlagda cykelväglängden i Sverige hämtas från Nationella vägdatabasen (NVDB). Kommunerna började rapportera siffror 2012-2013. I december 2014 blev det obligatoriskt. Då redovisade 225 kommuner längden av sina kommunala cykelvägar. För år 2021 finns underlag från 281 kommuner. Längd statlig cykelväg finns i NVDB för alla kommuner.

För riket som helhet adderar vi den sammanlängda längden statlig, kommunal och enskild cykelväg i de kommuner som lämnat uppgifter om sina kommunala cykelvägar till NVDB. För att få längden cykelväg per capita dividerar vi sedan summan med den sammanlagda folkmängden i dessa rapporterande kommuner. Upgifterna gäller den 31 december det aktuella året.

Medborgarnöjdheten hämtas från medborgarundersökningen, som ett 60-tal kommuner köper av SCB varje vår och höst. För att beräkna den nationella siffran bildar vi ett medelvärde över de deltagande kommunerna. Även om inte alla kommuner deltar så ger detta förhoppningsvis en representativ siffra.

Frågorna i medborgarundersökningen formuleras på ett nytt sätt från och och med år 2021, vilket gör att data år 2021 och därefter inte går att jämföra med data åren 2012 - 2020. Fram till år 2020 ombads respondenterna betygsätta gång- och cykelvägarna på en skala 1-10. Från och med år 2021 ombeds de i stället att bedöma utbudet, genom att välja ett av svarsalternativen Mycket dåligt / Ganska dåligt / Ganska bra / Mycket bra. Här visas andelen positiva, som valt ett av alternativen Ganska bra eller Mycket bra. Denna andel visas på en skala 0-10 där 10 motsvarar 100 procent, för att inte de numeriska värdena ska skilja sig för mycket från tidigare år.

Delmål K.H.B3.J
Uppdaterad: 2022-05-08