Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Resesträcka i personbil

Genomsnittlig resesträcka i personbil per kommuninvånare (1 000 km/capita)
Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2018, RUS/Länsstyrelserna: körsträckedata, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

Persontransportarbetet (personkm) dividerat med kommunens folkmängd.

Dessa uppgifter finns inte på kommunal nivå. Därför använder vi det nationella nyckeltalet om det genomsnittliga antalet personer i varje bil (indikator B3E) och multiplicerar med den genomsnittliga körsträckan per kommuninvånare för de bilar som är registrerade i kommunen (indikator H2C_KH).

Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina bilar, och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna, vilket ger långa körsträckor för denna kommun. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.

Indikator K.H.B3.A.1
Uppdaterad: 2019-08-14