Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel resor med gång eller cykel

Procentuell andel av antalet resor där det huvudsakliga färdmedlet är gång eller cykel
Datakälla: Trafikanalys: Nationella revaneundersökningen, regionala och kommunala resvaneundersökningar

Kommentar

Analys
Andelen av alla våra resor som sker med gång eller cykel har minskat gradvis sedan mätperiodens början. Å andra sidan har den sammanlagda andelen resesträcka med dessa färdslag inte minskat. Detta tyder på att varje enskild färd med gång eller cykel blir allt längre. Det ökande användandet av elcyklar kan bidra till detta. Se vidare analysen av andelen resesträcka med gång eller cykel.

Här bortser vi från effekterna av pandemin år 2020. Den medförde att andelen resor med gång eller cykel ökade på grund av att andelen resor med kollektivtrafiken minskade, av rädsla för smittspridning. Det återstår att se vilka långsiktiga effekter pandemin får på trenderna i vårt resande.

Övriga kommentarer
Siffrorna för riket som helhet är hämtad från de nationella resvaneundersökningarna. De kommunala siffrorna är i första hand hämtade från regionala resvaneundersökningar, i andra hand från kommunala undersökningar.

Olika resvaneundersökningar kan använda något olika metoder och frågeställningar. Därför bör jämförelser mellan kommuner och riket som helhet göras med försiktighet, liksom jämförelser mellan kommuner i olika län.

Motsvarande uppgifter specifikt om pendlings- och tjänsteresor redovisas i indikator B3L_KH för alla kommuninvånare, och i indikator B3L_KV för de kommunanställda.

Indikator K.H.B3.B
Uppdaterad: 2022-05-30