Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel resor med gång eller cykel

Procentuell andel av antalet resor där det huvudsakliga färdmedlet är gång eller cykel
Datakälla: Trafikanalys: Nationella revaneundersökningen, regionala och kommunala resvaneundersökningar

Kommentar

Insamling av data till den nationella resvaneundersökningen sker med en kombinerad pappers- och webbenkät som riktar sig till personer i åldern 6–84 år. Varje respondent svarar för endast en specifik mätdag. Urvalets respondenters mätdagar är sedan utsprida så att de tillsammans täcker in hela undersökningens referensperiod.

Undersökningen har ett relativt högt svarsbortfall (74 procent år 2022). Skiljer sig resbetendet hos respondenterna som svarar mot de som inte svarar kan skattningarna innehålla systematiska fel. För att motverka detta stratifieras urvalet efter län, åldersgrupp och kön när det viktas upp.

De kommunala siffrorna är i första hand hämtade från regionala resvaneundersökningar, i andra hand från kommunala undersökningar. Olika resvaneundersökningar kan använda något olika metoder och frågeställningar. Därför bör jämförelser mellan kommuner och riket som helhet göras med försiktighet, liksom jämförelser mellan kommuner i olika län.

Analys
Andelen av alla våra resor som sker med gång eller cykel minskade gradvis sedan mätperiodens början fram till covidpandemin. Å andra sidan minskade inte den sammanlagda andelen resesträcka med dessa färdslag. Detta tyder på att varje enskild färd med gång eller cykel blev allt längre. Det ökande användandet av elcyklar kan ha bidragit till detta. Se vidare analysen av andelen resesträcka med gång eller cykel.

Covidpandemin medförde att andelen resor i kollektivtrafik minskade drastiskt på grund av smittorisken. Som en följd därav ökade andelen resor med bil åren 2020 och 2021, liksom andelen resor med gång eller cykel. År 2022 inleddes en återgång mot förhållandena före pandemin.

Övriga kommentarer
Motsvarande uppgifter specifikt om pendlings- och tjänsteresor redovisas i indikator B3L_KH för alla kommuninvånare, och i indikator B3L_KV för de kommunanställda.

Indikator K.H.B3.B
Uppdaterad: 2023-06-01