Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Måluppfyllelse för fossil energianvändning i personbilar

Procentuell uppfyllelse av målet att minska den fossila energi per capita som våra personbilar skulle använda om de alla vore nya med 80 % jämfört med år 2010.
Mätområde Datum Värde (%)
Lidingö 2010 7
Lidingö 2011 9
Lidingö 2012 12
Lidingö 2013 23
Lidingö 2014 30
Lidingö 2015 34
Lidingö 2016 39
Lidingö 2017 44
Lidingö 2018 45
Datakälla: Se indikatorerna H2A, H2B och H2C, som kombineras för att beräkna H2

Kommentar

Förklaring
Det fossila fotavtrycket från våra personbilar minskar om de blir energieffektivare (indikator H2A), körs med högre andel förnybara drivmedel (indikator H2B), och körs kortare sträckor (indikator H2C). Vi kombinerar dessa tre faktorer för att uppskatta förändringen av den fossila energi våra personbilar skulle använda om de alla vore nya. Målet (H2) är att denna energi ska minska med 80 % till år 2030.

Detta mål är förmodligen lättare att nå än motsvarande mål för vägtrafiken som helhet (H1), eftersom personbilarna förväntas ligga i framkant av teknikutvecklingen, och eftersom vi här bara tar hänsyn till nya personbilar. Om vi når detta spjutspetsmål finns alltså gott hopp om att nå det mer övergripande målet H1 med viss eftersläpning.

Om den fossila energianvändningen minskar linjärt från år 2010 och precis uppfyller målet om 80 % minskning år 2030, så följer kurvan den räta stigande linjen som delar ovanstående diagram på diagonalen. Om den fossila energinvändningen minskar snabbare rör vi oss upp i det gröna fältet. Minskar de långsammare sjunker kurvan ned i det vita fältet.

Läs mer om detta index här. Där kan du också följa utvecklingen hos de tre faktorer H2A, H2B och H2C som ligger till grund för beräkningen av den grad av måluppfyllelse som visas i ovanstående diagram.

Analys
Utvecklingen mot målet har alltsedan 2010 gått snabbare än vad som egentligen krävs. Det beror till viss del på att nya bilar långsamt blivit snålare (H2A), men framför allt på att andelen förnybara drivmedel ökat snabbt (H2B). Däremot har körsträckorna ökat långsamt sedan år 2013 (H2C), vilket bromsar utvecklingen mot målet.

År 2017 avstannade utvecklingen, mest för att nya bilar nu inte längre blir energieffektivare, utan tvärtom har tappat något i effektivitet jämfört med tidigare år, men också för att ökningen av andelen förnybara drivmedel bromsat in.

Indikator K.1
Uppdaterad: 2019-07-31