Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel förnybara drivmedel i transportsektorn

Andel förnybar drivmedelsenergi som levererats till tankställen inom kommunens gränser, samt till kollektivtrafiken (%)
Datakälla: SCB: Kommunal och regional energistatistik (KRE) slutanvändning

Kommentar

Tillförlitligheten i denna statistik påverkas av att leveranserna inte alltid hänförts till den kommun där den slutliga förbrukningen skett. Ett fordon kan naturligtvis tanka i en kommun och sedan förbruka bränslet i en annan kommun. Jämförelser mellan kommuner måste göras med stor försiktighet.

SCB:s kommunala och regionala statistik för energianvändningen i transportsektorn bygger på SCB:s statistik EN13 "Oljeleveranser - kommunvis redovisning". Leveranser av fordonsgas redovisas per län men inte per kommun. Biodiesel av typen FAME som säljs i ren form redovisas inte heller på kommunnivå. Därför underskattas andelen förnybar drivmedelsenergi något i denna kommunala statistik. Detta gäller också den sammanlagda mängden levererad drivmedelsenergi som redovisas i indikator K1_KH.

Andelen förnybar drivmedelsenergi i vägtrafiken i riket som helhet redovisas i den nationella indikatorn B2A. Lägg märke till att den förnybara andel i vägtrafiken som redovisas i denna nationella indikator inte är identisk med den förnybara andel i hela transportsektorn för riket som helhet som redovisas här, och som används för att jämföra med de enskilda kommunerna. Avgränsningar och statistikkällor är olika.

Andelen förnybar drivmedelsenergi som används i kommunkoncernens verksamhet redovisas i indikator B2A_KV.

Indikator K.H.B2.A
Uppdaterad: 2019-10-09