Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Genomsnittliga koldioxidutsläpp hos fordon

Genomsnittligt certifierat koldioxidutsläpp ur avgasröret hos alla personbilar i trafik (g CO2/km)
Datakälla: SCB: Personlig kommunikation

Kommentar

Uppgifterna gäller alla personbilar och husbilar som är i trafik det givna året och inte är äldre än 20 år. Även elbilar räknas in i underlaget och tilldelas utsläppet noll. För laddhybrider används det viktade utsläppet. De fordon som saknar utsläppsvärde i vägtrafikregistret tilldelas ett genomsnittligt utsläppsvärde för den givna årsmodellen och fordonstypen enligt en modell som Trafikverket tagit fram.

De genomsnittliga certifierade koldioxidutsläppen per körd kilometer hos Sveriges bilar minskar än så länge i jämn takt. Det finns en risk att utsläppsminskningen planar ut och avstannar om ett antal år, eftersom denna trend just nu är tydlig hos de nyregistrerade personbilarna.

De certifierade koldioxidutsläppen är nära relaterade till bilarnas energieffektivitet. Utvecklingen av nya bilars energieffektivitet analyseras i indikator H2A.

OBS Till och med år 2021 är data baserade på fordonens förbruking och utsläpp bestämda med körcykeln NEDC. Från och med år 2022 baseras data på den nya körcykeln WLTP, som ger högre värden. Vi har alltså ett tidsseriebrott från år 2021 till år 2022. Det genomsnittliga koldioxidustläppet år 2022 baserat på NEDC är 132,6 g/km på riksnivå.

Indikator K.H.B1.M
Uppdaterad: 2024-03-26