Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal nyregistrerade personbilar

Antal nyregistrerade personbilar per 1 000 kommuninvånare
Datakälla: Trafikanalys: Fordon i län och kommuner, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

Analys
Försäljningen av personbilar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet personbilar i trafik per capita förblivit nästan konstant sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.

Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.

Indikator K.H.B1.B
Uppdaterad: 2024-03-23