Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal lätta lastbilar i trafik

Antal lätta lastbilar i trafik per 1 000 invånare
Datakälla: Trafikanalys: Fordon 2021, Trafikanalys: Fordon i län och kommuner, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

Analys
Det rullar allt fler lätta lastbilar på svenska vägar. Trenden är tydlig och skiljer ut de lätta lastbilarna från övriga fordonstyper, där antalet fordon i trafik per capita hållit sig ungefär konstant under en lång följd av år.

Det växande antalet lätta lastbilar har troligen att göra med den ökande e-handeln, som medför ett växande behov av lätta transportfordon för att frakta varor till slutkund. Vissa ser ökningen som ett problem, eftersom de lätta lastbilarna kan korka igen våra städer. Men trenden kan också vara ett uttryck för en ökande omlastning från tung till lätt lastbil för transporter till verksamheter i stadskärnan, vilket är av godo.

Mer genererellt ser vi en tilltagande avprofessionalisering av godstransporterna. Det kan vara svårt att få tag i chaufförer. Att använda lätta lastbilar blir då attraktivt eftersom det räcker med vanligt B-körkort, som de flesta fortfarande har.

Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.

Indikator K.H.B1.A.2
Uppdaterad: 2022-03-01