Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Energianvändning i kommunens fordon

Använd energi i kommunkoncernens personbilar och lätta lastbilar per anställd (MWh/årsarbetare)
Mätområde Datum Värde (MWh/capita)
Motala 2011 0,56
Motala 2012 0,41
Motala 2013 1,50
Motala 2014 0,70
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Från och med år 2016 hämtas data via enkätfrågor till kommunerna.
Indikator K.V.K.2
Uppdaterad: 2018-11-22