Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Genomsnittlig körsträcka i kommunens fordon

Genomsnittlig körsträcka i personbil och lätt lastbil i kommunkoncernen per anställd (årsarbetare) (mil/capita)
Datakälla: Rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet
Indikator K.V.H.2.C
Uppdaterad: 2018-11-22