Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel förnybara drivmedel i vägtrafiken

Den förnybara andelen energi jämförs i grönt med 2010 års värde, samt en referensutveckling då Bilen, Bränslet och Beteendet bidrar lika mycket till att uppfylla målen för nya personbilar och tunga lastbilar (index H2 respektive H3).
Procentuell andel förnybar energi i vägtrafiken
Datakälla: Energimyndigheten: Transportsektorns energianvändning, Drivmedel 2018; SCB: Kvartalsvisa energibalanser (EN 20), SCB: Leveranser av biodrivmedel, kvartalsvis, SCB: Leveranser av fordonsgas

Kommentar

Förklaring
Denna indikator används för att beräkna index H2 och H3.

Referensutvecklingen längs den stigande räta linjen motsvarar att Bilen (H3A), Bränslet (H3B) och Beteendet (H3C) bidrar lika mycket till att uppfylla målet H3. Detta behöver inte vara fallet - ett ben kan komma att bidra mer än de andra till måluppfyllelsen.

Andelen förnybar drivmedelsenergi beräknas utifrån den fossila och förnybara drivmedelsenergi som visas i indikator K1.

Analys
De senaste årens accelererande ökning av andelen förnybar energi beror nästan uteslutande på en kraftig ökning av användandet av HVO-diesel, medan användandet av biogas och RME stagnerar och användandet av etanol minskar drastiskt.

Denna ensidighet är också en del av förklaringen till att ökningen bromsat in år 2017, med en begynnande brist på hållbar råvara till HVO. 2018 blir ett mycket spännande och ovisst år för biodrivmedlen, där ju reduktionsplikten träder i kraft 1 juli medan de koncentrerade biodrivmedlen avses vara skattebefriade till år 2020, och där konsekvenserna av en omklassning av PFAD får svåröverskådliga konsekvenser för måluppfyllelsen.

PFAD har blivit en viktig råvara till HVO. Regeringen har föreslagit att den inte längre ska räknas som restprodukt vid raffineringen av palmolja utan som samprodukt. Detta innebär att den kommer att stängas ute från den svenska marknaden tills den blir spårbar ända tillbaka till odlingsplatsen för oljepalmen.

En överblick av utvecklingen av volymerna alternativa drivmedel ges här.

Se också analysen av måluppfyllelsen av index H2.

Övriga kommentarer
Dataunderlaget hämtades till och med år 2016 från Energimyndighetens årliga rapport Transportsektorns energianvändning, där den kortperiodiska statistiken användes. Energimyndigheten har dock valt att inte fortsätta publiceringen av denna rapport. De årliga volymerna fossil bensin och diesel hämtades av Energimyndigheten från SCB:s Kvartalsvisa energibalanser fjärde kvartalet (EN 20), Tabell 1:D, post 9.2. Från och med år 2017 hämtar vi därför dessa data direkt från denna tabell. De årliga volymerna förnybar diesel och etanol hämtas från och med år 2017 från SCB:s tabell Leveranser av biodrivmedel, kvartalsvis. De årliga volymenerna biogas och fossil naturgas hämtas från och med år 2017 från SCB: tabell Leveranser av fordonsgas.

Indikator N.H.3.B
Uppdaterad: 2019-08-13