Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Energieffektivitet hos nya personbilar

Genomsnittlig energiförbrukning per körd sträcka hos nyregistrerade personbilar enligt den certifierade drivmedelsförbrukningen

Kommentar

Nyckeltalet beräknas genom att kombinera den genomsnittliga certifierade drivmedels­förbrukningen hos nya fordon, antal nyregistrerade fordon uppdelade per drivmedelstyp och energiinnehållet i de olika drivmedlen.

Alla data till och med år 2019 är baserade på fordonens förbruking och utsläpp bestämda med körcykeln NEDC. Den nya körcykeln WLTP ger högre värden.

Datakälla: Energimyndigheten: Transportsektorns energianvändning (energiinnehåll i olika drivmedel), Trafikanalys: Fordonsstatistik, månadsfil (antal sålda bilar per drivmedelstyp), Trafikverket: PM Vägtrafikens utsläpp (genomsnittlig bränsleförbrukning beroende på drivmedelstyp). Trafikverket: Personlig kommunikation (genomsnittlig förbrukning för nya lätta lastbilar beroende på drivmedelstyp)

Energiförbrukning och koldioxidutsläpp vid verklig körning är oftast högre än vad de certifierade värdena ger vid handen. Skillnaden har ökat på senare år, vilket medför att trenden att energiförbrukningen minskade fram till år 2017 inte är så tydlig i verkligheten som diagrammet ovan visar.

Alla data till och med år 2019 är baserade på fordonens förbruking och utsläpp bestämda med körcykeln NEDC. Den nya körcykeln WLTP ger högre värden.

För att beräkna energieffektiviteten behövs underlag om den genomsnittliga drivmedelsförbrukningen hos bilar av olika typ. Vi saknar sådant underlag för laddhybrider, och det beror också på hur stor andel av sträckan de körs på el. Vi räknar därför inte med laddhybrider i denna indikator. Elbilar antas i genomsnitt förbruka 20 kWh/100 km. Denna siffra är troligen något för hög, men påverkar än så länge endast marginellt indikatorn H2A eftersom så få elbilar säljs (se här).

Analys
Tack vare teknikutveckling och ekonomiska styrmedel har energieeffektiviteten hos de nya bilarna förbättrats avsevärt på senare år. År 2017 skedde ett besvärande trendskifte där de nya bilarnas genomsnittliga energiffektivitet för första gången under mätperioden försämrades jämfört med föregående år.

Detta trendskifte beror på en allt högre andel onödigt stora SUV:ar i nybilsförsäljningen, samt på en ökande andel bensinbilar i denna försäljning - på de mer energieffektiva dieselbilarnas bekostnad. Dessa tappade i popularitet som en följd av skandalerna kring dieselbilars utsläpp som rullades upp från år 2015.

År 2019 förbättrades den genomsnittliga energieffektiviteten en aning jämfört med 2018. Det beror på att försäljningen av energieffektiva laddbara bilar nu tar fart på allvar. Detta är förhoppningsvis inledningen till ännu ett trendskifte. Detta hopp riskerar att grusas av det faktum att SUV:ar och andra onödigt stora och bränsleslukande bilar fortsätter att öka i popularitet, vilket medförde att den genomsnittliga energieffektiviteten hos diesel- och bensinbilar sjönk något från år 2018 till år 2019.

Övriga kommentarer
Denna indikator används också som underlag H2A för beräkning av index H2.

Indikator N.B1.K.1
Uppdaterad: 2020-11-09