Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Växthusgasutsläpp från vägtrafiken

Växthusgasutsläpp per capita från transporter på Sveriges vägar (Ton CO2ekv/capita)
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

Siffran för 2018 är preliminär. Den bygger på de utsläpp som anges i Trafikverkets "PM Vägtrafikens utsläpp", publicerad den 21 februari 2019. Vi antar här samma procentuella förändring av utsläppen per capita mellan åren 2017 och 2018 som anges i detta PM.

På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporter på vägarna i inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.

Indikator N.K.3.1
Uppdaterad: 2019-02-28