Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Fördelning av växthusgasutsläpp från inrikes transporter

Fördelning av växthusgasutsläppen på olika transportslag i Sverige
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), SCB: Befolkningsstatistik
Indikator N.K.3.3
Uppdaterad: 2018-12-22