Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Energianvändning i vägtrafiken

Använd mängd fossil och förnybar energi per capita för transporter på Sveriges vägar (MWh/capita)
Mätområde Datum Värde (MWh/capita)
Total 2006 9,48
Total 2007 9,52
Total 2008 9,55
Total 2009 9,26
Total 2010 9,33
Total 2011 9,20
Total 2012 9,02
Total 2013 8,91
Total 2014 8,92
Total 2015 9,05
Total 2016 8,93
Total 2017 8,90
Total 2018 8,79
Fossil 2006 9,18
Fossil 2007 9,12
Fossil 2008 9,08
Fossil 2009 8,76
Fossil 2010 8,80
Fossil 2011 8,57
Fossil 2012 8,27
Fossil 2013 8,04
Fossil 2014 7,78
Fossil 2015 7,71
Fossil 2016 7,23
Fossil 2017 7,01
Fossil 2018 6,76
Förnybar 2006 0,30
Förnybar 2007 0,39
Förnybar 2008 0,47
Förnybar 2009 0,49
Förnybar 2010 0,53
Förnybar 2011 0,62
Förnybar 2012 0,75
Förnybar 2013 0,87
Förnybar 2014 1,07
Förnybar 2015 1,33
Förnybar 2016 1,69
Förnybar 2017 1,89
Förnybar 2018 2,03
Datakälla: Energimyndigheten: Transportsektorns energianvändning, Energimyndigheten: Drivmedel 2018, SCB: Kvartalsvisa energibalanser (EN 20), SCB: Leveranser av biodrivmedel, kvartalsvis, SCB: Leveranser av fordonsgas, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

OBS! På grund av problem med den löpande rapporteringen av mängder levererade drivmedel till Energimyndigheten efter ett metodbyte används en annan datakälla för år 2018 än för tidigare år. Detta år används istället data rapporterade av drivmedelsbolagen för hela föregående år enligt drivmedelslagen, hållbarhetslagen och reduktionsplikten, sammanställda i rapporten Drivmedel 2018. Skillnaden mellan de två datakällorna är liten, men jämförelser med tidigare år får ändå göras med viss försiktighet.

Den fossila och förnybara energianvändningen används för att beräkna andelen förnybar energi i vägtrafiken i indikator B2A.

Den fossila energianvändningen används också för att beräkna index H1, som uttrycker målet att användningen av fossil energi i vägtrafiken ska minska med 80 % till år 2030.

Den förnybara energianvändningen delas upp i olika förnybara drivmedelstyper i indikator B2C.

Dataunderlaget hämtades till och med år 2016 från Energimyndighetens årliga rapport Transportsektorns energianvändning, där den kortperiodiska statistiken användes. Energimyndigheten har dock valt att inte fortsätta publiceringen av denna rapport. Från och med år 2017 använder vi i största möjliga mån samma källmaterial som Energimyndigheten tidigare använde till denna rapport, så att den statistik som presenteras här ska bli jämförbar över tid. Se här för ytterligare detaljer.

Analys
Den sammanlagda användningen av drivmedelsenergi i vägtrafiken har endast minskat marginellt sedan år 2006. Detta kan sättas i samband med att körsträckorna i personbil och lastbil inte minskar, och att utvecklingen mot energieffektivare fordon stannat av.

Eftersom den sammanlagda använingen av drivmedelsenergi förblivit ganska kontant är trendkurovrna över användningen av fossil och förnybar energi spegelbilder av varandra: när användningen av förnybara drivmedel ökar, sjunket användningen av fossila drivmedle ungefär lika mycket, och vice versa. Användningen av förnybara drivmedel analyseras separat för respektive biodrivmedel under diagrammen i indikator B2C.

Indikator N.K.1.1
Uppdaterad: 2019-07-15