Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Resesträckor i kollektivtrafiken

Inspirerade av Svensk kollektivtrafiks så kallade fördubblingsmål formulerar vi målet att resesträckan per person i kollektivtrafiken ska fördubblas mellan åren 2010 och 2030.
Riket
Referensutveckling

För riket som helhet definieras resesträckan H4A som det totala antalet personkilometer som utförs i Sverige med landbaserad kollektivtrafik (på väg och räls), dividerat med folkmängden. Index H4 defineras sedan som

Formel

där H4A2010 är värdet på H4A år 2010.

För kommuner definieras resesträckan H4AKH som det totala antalet personkilometer som utförs med lokal eller regional kollektivtrafik i det län den aktuella kommunen ligger i, dividerat med folkmängden i detta län. Index H4KH definieras sedan på samma sätt som för riket som helhet.

Mer bakgrund till detta index och en kortfattad analys av utvecklingen ges under diagrammet som visar graden av måluppfyllelse.

Se också indikatorn B2B för andelen förnybar energi i kollektivtrafiken .

Se också index H5 som uttrycker ett mål för överflyttning till gång, cykel och kollektivtrafik.

Relation till Svensk Kollektivtrafiks fördubblingsmål
Index H4 skiljer sig från Svensk Kollektivtrafiks fördubblingsmål. Det finns två sådana mål. Det första innebär att kollektivtrafikens marknadsandel ska fördubblas från år 2006 till 2030. Denna marknadsandel beräknas som antalet resor med kollektivtrafik och taxi dividerat med antalet resor med kollektivtrafik, taxi, bil, moped och MC. Denna kvot uppskattas via resvaneundersökningar och redovisas i Kollektivtrafikbarometern. Det andra fördubblingsmålet innebär att antalet resor med kollektivtrafik ska fördubblas från år 2006 till 2020.

Vårt mål definieras utifrån färdsträcka snarare än antalet resor eftersom de relativa färdsträckorna med olika transportslag mer direkt avgör transportsektorns klimatpåverkan. Dessutom ansluter vårt mål mer direkt till regeringens mål i skrivelsen Strategi för levande städer att andelen av alla svenskars totala färdsträcka som sker med kollektivtrafik, gång eller cykel ska öka till 25 procent år 2025 (från cirka 20 procent idag). Vi definierar vårt mål som en fördubbling av den absoluta färdsträckan med kollektivtrafik snarare än som en fördubbling av andelen färdsträcka med kollektivtrafik eftersom det inte finns dataunderlag för befolkningens totala färdsträcka på läns- eller kommunnivå. En annan fördel med vårt val av mål är att det gör det möjligt att utgå från officiell statistik över persontransportarbete från Trafa. Det ska dock nämnas att denna statistik har brister på länsnivå.

Index H4 är mer ambitiöst än Svensk Kollektivtrafiks fördubblingsmål eftersom de flesta resor med kollektivtrafik är relativt korta, och det därför är lättare att öka dess marknadsandel beräknat utifrån antalet resor än utifrån färdsträckan.

Delmål N.H.4
Uppdaterad: 2020-02-10