Gång, cykel och kollektivtrafik (H5) - Miljöbarometern

Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Gång, cykel och kollektivtrafik

Indikatorer

Måluppfyllelse (H5)

IndikatorN.H.5.1 Procentuell uppfyllelse av målet att andelen färdsträcka med gång, cykel eller kollektivtrafik ska öka från 20 % år 2010 till 25 % år 2025.

Andel av färdsträckan (H5A)

IndikatorN.H.5.2 Procentuell andel av den svenska befolkningens färdsträcka som sker med gång, cykel, moped eller landbaserad kollektivtrafik
Delmål N.H.5
Uppdaterad: 2018-04-11