Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Genomsnittlig energieffektivitet hos nya tunga lastbilar

Officiella förbrukningssiffror för tunga lastbilar saknas än så länge. Vid uppskattning av index H3 antar vi tills vidare att den genomsnittliga energiförbrukningen är lika stor varje år.

Utredningen Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) anger som en kritisk faktor för att nå 2030-målet att EU inför krav på att nya tunga lastbilar blir 30 % energieffektivare till år 2030 jämfört med år 2010, där dessa krav beslutas med minst 5-7 års framförhållning (Kap. 13.2).

Kommentar

Denna indikator används för att beräkna index H3.
Indikator N.H.3.A
Uppdaterad: 2017-11-05