Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Genomsnittlig körsträcka i tung lastbil

Körsträckan jämförs i grönt med 2010 års värde, samt en referensutveckling då Bilen (H3A), Bränslet (H3B) och Beteendet (H3C) bidrar lika mycket till att uppfylla målet (H3).

Genomsnittlig körsträcka på svenska vägar i tung lastbil per capita (mil/capita)

Datakälla: Trafikanalys: Trafikarbete på svenska vägar, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

Denna indikator används för att beräkna index H3.

Allt fler utländska lastbilar kör på svenska vägar. Detta faktum vägs in i denna indikator, men gör den angivna siffran en aning osäker, eftersom det är svårt att exakt beräkna trafikarbetet som de utländska lastbilarnna utför i Sverige. Trenden att körsträckorna minskar långsamt ska därför inte tas för given.

Den sammanlagd körsträckan hos lastbilarna på svenska vägar benämns vanligen deras trafikarbete och mäts i enheten fordonskilometer. Detta trafikarbete räknat per capita är besläktat med indikator B3M som anger godstransportarbetet per capita i tunga lastbilar på svenska vägar. Det sammanlagda godstransportarbetet motsvarar den sträcka godset färdas om det delas upp i enheter om ett ton och man adderar färdsträckorna hos varje ton. Denna sträcka mäts i enheten tonkilometer.

Om vi dividerar det sammanlagda godstransportarbetet med det sammanlagda trafikarbetet får vi ett mått på hur mycket gods som i genomsnitt är lastat i varje tung lastbil. Denna storhet benämns vanligen lastningsgrad och är angiven i indikator B3O.

Indikator N.H.3.C
Uppdaterad: 2017-11-05