Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Andel förnybara drivmedel i vägtrafiken

Den förnybara andelen energi jämförs i grönt med 2010 års värde, samt en referensutveckling då Bilen, Bränslet och Beteendet bidrar lika mycket till att uppfylla målen för nya personbilar och tunga lastbilar (index H2 respektive H3).

Procentuell andel förnybar energi i vägtrafiken

Datum Värde (%)
2006 3,2
2007 4,1
2008 4,9
2009 5,3
2010 5,7
2011 6,8
2012 8,3
2013 9,7
2014 12,0
2015 14,7
2016 18,9
2017 20,6
Datakälla: Energimyndigheten: Transportsektorns energianvändning

Kommentar

Denna indikator används för att beräkna index H2 och H3.

De senaste årens accelererande ökning av andelen förnybar energi beror nästan uteslutande på en kraftig ökning av användandet av HVO-diesel, medan användandet av biogas och RME stagnerar och användandet av etanol minskar drastiskt. Denna ensidighet väcker farhågor att utvecklingen ska stanna av, i synnerhet som det börjar bli brist på hållbar råvara till HVO. En överblick av utvecklingen av volymerna alternativa drivmedel ges här.

Andelen förnybar drivmedelsenergi beräknas utifrån den fossila och förnybara drivmedelsenergi som visas i indikator K1.

Siffran för år 2017 är preliminär.

Indikator N.H.2.B
Uppdaterad: 2018-02-22