Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Klimatpåverkan hos diesel

Genomsnittlig klimatpåverkan i livscykelperspektiv hos svensksåld Diesel MK1, FAME och HVO (g CO2ekv/MJ)
Datakälla: Energimyndigheten: Hållbara biodrivmedel och biobränslen, Drivmedel och biobränslen

Kommentar

Klimatpåverkan hos diesel som till hundra procent är fossil antas vara 95,1 g CO2ekv/MJ enligt tilläggsdirektiv 215/652/EU till bränslekvalitetsdirektivet.

Diesel MK1 motsvarar diesel av miljöklass 1 med Sverigemedelvärdet av andelarna låginblandad FAME och HVO. Klimatpåverkan hos denna diesel minskar med tiden eftersom inblandningen av HVO har ökat markant de senaste åren (se indikator B2E).

Siffrorna för FAME respektive HVO gäller all FAME respektive HVO som sålts som drivmedel i Sverige oavsett hur de blandas i olika drivmedelskvaliteter. FAME såld som ren biodiesel (B100) hade år 2018 en genomsnittlig klimatpåverkan på 32,1 g CO2ekv/MJ, medan HVO såld som ren HVO (HVO100) år 2018 hade en genomsnittlig klimatpåverkan på 8,8 g CO2ekv/MJ.

Indikator N.B2.D.3
Uppdaterad: 2019-07-31