Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Förnybar andel i drivmedel av olika typ

Dataunderlaget hämtades till och med år 2016 från Energimyndighetens årliga rapport Transportsektorns energianvändning, där den kortperiodiska statistiken användes. Energimyndigheten har dock valt att inte fortsätta publiceringen av denna rapport. Från och med år 2017 använder vi i största möjliga mån samma källmaterial som Energimyndigheten tidigare använde till denna rapport, så att den statistik som presenteras här ska bli jämförbar över tid.

De årliga volymerna fossil bensin och diesel för inrikes transporter hämtades av Energimyndigheten från SCB:s Kvartalsvisa energibalanser fjärde kvartalet (EN 20), Tabell 1:D, post 9.2. Från och med år 2017 hämtar vi därför dessa data direkt från denna tabell. För att få volymen fossil diesel i vägtrafiken subtraherar vi dieseln som används i bantrafiken och för inrikes sjöfart (se nedan).

De årliga volymerna förnybar diesel och etanol hämtas från och med år 2017 från SCB:s tabell Leveranser av biodrivmedel, kvartalsvis.

De årliga volymerna biogas och fossil naturgas hämtas från och med år 2017 från SCB: tabell Leveranser av fordonsgas.

OBS! På grund av problem med den löpande rapporteringen av mängder levererade drivmedel till Energimyndigheten efter ett metodbyte används en annan datakälla för år 2018 än för tidigare år. Detta år används istället data rapporterade av drivmedelsbolagen för hela föregående år enligt drivmedelslagen, hållbarhetslagen och reduktionsplikten, sammanställda i rapporten Drivmedel 2018. Skillnaden mellan de två datakällorna är mycket liten, men jämförelser med tidigare år får ändå göras med viss försiktighet.

Delmål N.B2.E
Uppdaterad: 2019-07-15