Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Använd mängd alternativa drivmedel

Den sammanlagda energimängden alternativa drivmedel som använts (TWh)
Datakälla: Energimyndigheten: Transportsektorns energianvändning, SCB: Kvartalsvisa energibalanser (EN 20), SCB: Leveranser av biodrivmedel, kvartalsvis, SCB: Leveranser av fordonsgas

Kommentar

Siffrorna för el gäller bantrafik. Powercircle kommer i framtiden att kunna ge besked om nedladdad el-effekt i publika laddstationer.

Den sammanlagda användningen av förnybar drivmedelsenergi per capita visas i indikator K1, och jämförs där med användningen av fossil drivmedelsenergi.

Dataunderlaget hämtades till och med år 2016 från Energimyndighetens årliga rapport Transportsektorns energianvändning, där den kortperiodiska statistiken användes. Energimyndigheten har dock valt att inte fortsätta publiceringen av denna rapport. Från och med år 2017 använder vi i största möjliga mån samma källmaterial som Energimyndigheten tidigare använde till denna rapport, så att den statistik som presenteras här ska bli jämförbar över tid. Se här för ytterligare detaljer.

Indikator N.B2.C.5
Uppdaterad: 2019-03-28