Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Använd mängd el

Sammanlagd energimängd el som använts som drivmedel. Siffran speglar nästan enbart bantrafiken (TWh)
Datum Värde (TWh)
2006 2,92
2007 2,96
2008 2,99
2009 2,76
2010 3,04
2011 3,03
2012 3,04
2013 3,09
2014 3,08
2015 3,15
2016 3,15
2017 2,90
Datakälla: Energimyndigheten: Transportsektorns energianvändning, SCB: Kvartalsvisa energibalanser (EN 20)

Kommentar

Siffrorna för el gäller bantrafik. Powercircle kommer i framtiden att kunna ge besked om nedladdad el-effekt i publika laddstationer.

Dataunderlaget hämtades till och med år 2016 från Energimyndighetens årliga rapport Transportsektorns energianvändning, där den kortperiodiska statistiken användes. Energimyndigheten har dock valt att inte fortsätta publiceringen av denna rapport. Från och med år 2017 använder vi i största möjliga mån samma källmaterial som Energimyndigheten tidigare använde till denna rapport, så att den statistik som presenteras här ska bli jämförbar över tid. Se här för ytterligare detaljer.

Indikator N.B2.C.4
Uppdaterad: 2018-07-10