Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Använd mängd biodrivmedel

Den sammanlagda energimängden biodrivmedel som använts (TWh)
Mätområde Datum Värde (TWh)
Totalt 2006 2,73
Totalt 2007 3,62
Totalt 2008 4,36
Totalt 2009 4,60
Totalt 2010 4,99
Totalt 2011 5,93
Totalt 2012 7,14
Totalt 2013 8,38
Totalt 2014 10,42
Totalt 2015 13,13
Totalt 2016 16,98
Totalt 2017 19,36
Totalt 2018 20,72
Etanol 2006 1,89
Etanol 2007 2,12
Etanol 2008 2,49
Etanol 2009 2,30
Etanol 2010 2,36
Etanol 2011 2,48
Etanol 2012 2,40
Etanol 2013 2,09
Etanol 2014 1,93
Etanol 2015 1,52
Etanol 2016 1,27
Etanol 2017 1,21
Etanol 2018 1,28
Biobensin 2015 0,01
Biobensin 2016 0,05
Biobensin 2017 0,22
Biobensin 2018 0,28
Biogas 2006 0,23
Biogas 2007 0,28
Biogas 2008 0,33
Biogas 2009 0,41
Biogas 2010 0,57
Biogas 2011 0,73
Biogas 2012 0,81
Biogas 2013 0,87
Biogas 2014 0,97
Biogas 2015 1,13
Biogas 2016 1,15
Biogas 2017 1,29
Biogas 2018 1,53
FAME 2006 0,61
FAME 2007 1,22
FAME 2008 1,54
FAME 2009 1,89
FAME 2010 2,06
FAME 2011 2,30
FAME 2012 2,69
FAME 2013 2,68
FAME 2014 3,95
FAME 2015 3,83
FAME 2016 3,14
FAME 2017 3,03
FAME 2018 3,90
HVO 2006 0,00
HVO 2007 0,00
HVO 2008 0,00
HVO 2009 0,00
HVO 2010 0,00
HVO 2011 0,42
HVO 2012 1,24
HVO 2013 2,74
HVO 2014 4,14
HVO 2015 6,65
HVO 2016 11,37
HVO 2017 13,61
HVO 2018 13,73
Datakälla: Energimyndigheten: Transportsektorns energianvändning, Energimyndigheten: Drivmedel 2018, SCB: Kvartalsvisa energibalanser (EN 20), SCB: Leveranser av biodrivmedel, kvartalsvis, SCB: Leveranser av fordonsgas

Kommentar

Den sammanlagda användningen av förnybar drivmedelsenergi per capita visas i indikator K1, och jämförs där med användningen av fossil drivmedelsenergi.

Dataunderlaget hämtades till och med år 2016 från Energimyndighetens årliga rapport Transportsektorns energianvändning, där den kortperiodiska statistiken användes. Energimyndigheten har dock valt att inte fortsätta publiceringen av denna rapport. Från och med år 2017 använder vi i största möjliga mån samma källmaterial som Energimyndigheten tidigare använde till denna rapport, så att den statistik som presenteras här ska bli jämförbar över tid. Se här för ytterligare detaljer.

OBS! På grund av problem med den löpande rapporteringen av mängder levererade drivmedel till Energimyndigheten efter ett metodbyte används en annan datakälla för år 2018 än för tidigare år. Detta år används istället data rapporterade av drivmedelsbolagen för hela föregående år enligt drivmedelslagen, hållbarhetslagen och reduktionsplikten, sammanställda i rapporten Drivmedel 2018. Skillnaden mellan de två datakällorna är liten, men jämförelser med tidigare år får ändå göras med viss försiktighet.

Analys
Utvecklingen analyseras separat för de olika typerna av biodrivmedel under respektive diagram. Direktlänkar till diagram och analyser ges här: Etanol, biogas, FAME, HVO.

Indikator N.B2.C.6
Uppdaterad: 2019-07-31