Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Använd mängd biodrivmedel

Den sammanlagda energimängden biodrivmedel som använts (TWh)
Datakälla: Energimyndigheten: Transportsektorns energianvändning, SCB: Kvartalsvisa energibalanser (EN 20), SCB: Leveranser av biodrivmedel, kvartalsvis, SCB: Leveranser av fordonsgas

Kommentar

Den sammanlagda användningen av förnybar drivmedelsenergi per capita visas i indikator K1, och jämförs där med användningen av fossil drivmedelsenergi.

Dataunderlaget hämtades till och med år 2016 från Energimyndighetens årliga rapport Transportsektorns energianvändning, där den kortperiodiska statistiken användes. Energimyndigheten har dock valt att inte fortsätta publiceringen av denna rapport. Från och med år 2017 använder vi i största möjliga mån samma källmaterial som Energimyndigheten tidigare använde till denna rapport, så att den statistik som presenteras här ska bli jämförbar över tid. Se här för ytterligare detaljer.

Analys
Utvecklingen analyseras separat för de olika typerna av biodrivmedel under respektive diagram. Direktlänkar till diagram och analyser ges här: Etanol, biogas, FAME, HVO.

Indikator N.B2.C.6
Uppdaterad: 2019-04-26