Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken

Den procentuella andelen av den sammanlagda sträcka som körs av bussar och ej eldrivna tåg där förnybara drivmedel används.
Datakälla: Svensk Kollektivtrafik: FRIDA miljö- och fordonsdatabas

Kommentar

Uppgifterna gäller andelen fordonskilometer (trafikarbete) som utförts med förnybara drivmedel i bussar och icke eldrivna tåg. För kommuner gäller siffrorna länstrafiken i det län som kommunen tillhör. I den nationella siffran ingår inte långfärdsbussar hos kommersiella aktörer.

Tillståndsklassning

>80,0 %
60,0–80,0 %
40,0–60,0 %
20,0–40,0 %
<20,0 %
Indikator N.B2.B
Uppdaterad: 2018-04-15