Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Antal nyregistrerade och skrotade personbilar

Antal nyregistrerade och skrotade personbilar per 1 000 invånare

Datakälla: Trafikanalys: Fordon 2016, SCB: Befolkningsstatistik
Indikator N.B1.B.1
Uppdaterad: 2017-04-03