Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal fossiloberoende nya tunga lastbilar per typ

Antal nyregistrerade tunga lastbilar som kan köras med olika förnybara drivmedelstyper (diesellastbilar som kan köras på HVO ej medräknade)
Datakälla: Trafikanalys: Fordonsstatistik, månadsfil, Trafikanalys: Personlig kommunikation

Kommentar

Definition: ett fossiloberoende fordon ska vara typgodkänt för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 % är tillverkat av förnybar råvara. Det ska finnas minst 50 publika påfyllnadsplatser för detta drivmedel, någorlunda jämnt utspridda över landet.
I dagsläget gäller detta etanol (E85/ED95), biogas, HVO och el (se indikator B2H). Laddhybrider räknas som fossiloberoende, men ej elhybrider utan laddmöjlighet.

Flera tillverkare har nu godkänt att deras nyare lastbilar får köras på ren HVO. Uppskattningsvis kan mer än 80 % av de tunga lastbilarna i trafik därmed köras på HVO. Detta avspeglas ännu inte i den officiella statistiken, eftersom denna möjlighet oftast inte noteras bland uppgifterna om enskilda fordon i Vägtrafikregistret.

Indikator N.B1.F.3
Uppdaterad: 2019-04-28