Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal fossiloberoende nya bussar per typ

Antal nyregistrerade bussar som kan köras med olika förnybara drivmedelstyper (bussar som kan köras på HVO ej medräknade)
Datakälla: Trafikanalys: Fordonsstatistik, månadsfil, Trafikanalys: Personlig kommunikation

Kommentar

Definition: ett fossiloberoende fordon ska vara typgodkänt för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 % är tillverkat av förnybar råvara. Det ska finnas minst 50 publika påfyllnadsplatser för detta drivmedel, någorlunda jämnt utspridda över landet.
I dagsläget gäller detta etanol (E85/ED95), biogas, HVO och el (se indikator B2H). Laddhybrider räknas som fossiloberoende, men ej elhybrider utan laddmöjlighet.

Bussar som kan köras på ren HVO avspeglas ännu inte i den officiella statistiken, eftersom denna möjlighet oftast inte noteras bland uppgifterna om enskilda fordon i Vägtrafikregistret.

Indikator N.B1.F.4
Uppdaterad: 2019-04-28