Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel fossiloberoende nya fordon

Definition av fossiloberoende
Ett fossiloberoende fordon ska vara typgodkänt för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 % är tillverkat av förnybar råvara. Det ska finnas minst 50 publika påfyllnadsplatser för detta drivmedel, någorlunda jämnt utspridda över landet.

I dagsläget gäller detta etanol (E85/ED95), biogas, HVO och el (se indikator B2H). Laddhybrider räknas som fossiloberoende, men ej elhybrider utan laddmöjlighet. Inga personbilar med dieselmotor är godkända för RME. Vi väntar med att kalla de personbilar med dieselmotor som är godkända för HVO fossiloberoende på grund av den osäkra tillgången till ren HVO. Skälen till detta förklaras nedan.

Tillgången till HVO100 för privata personbilar
Vissa personbilstillverkare godkänner att deras nyare dieselbilar körs på ren HVO, ofta kallad HVO100. Antalet tankställen där det går att tanka HVO100 har vuxit snabbt (se här). Dock förväntas tillgången till HVO100 för privatpersoner vara mycket osäker under en tid framöver eftersom en betydande del av råvarubasen till HVO kommer att försvinna den 1 juli 2019. Från och med detta datum kommer nämligen PFAD inte längre att räknas som en restprodukt vid palmoljetillverkning, och därmed kommer denna råvara i praktiken att stängas ute från den svenska marknaden under en tid.

Skälet är att när PFAD inte längre räknas som en restprodukt kommer strängare krav på spårbarhet och markskydd ställas för attt HVO tillverkad av denna råvara ska räknas som ett hållbart biodrivmedel, och därmed beviljas de skattelättnader är nödvändiga för att biodrivmedlet ska vara gångbart på marknaden. Dessa krav går inte att uppfylla i dagsläget, men arbete pågår för att förbättra spårbarheten hos PFAD.

Så länge råvarubasen till HVO vacklar föräntas drivmedelsbolagen i första hand använda den tillgängliga mängden HVO till låginblandning i vanlig diesel för att uppfylla reduktionsplikten, och till att leverera HVO100 till avtalskunder. Vi avvaktar med att kalla någa dieselbilar fossiloberoende tills marknaden för HVO100 för privatpersoner stabiliseras, då andra råvaror fyllt det tomrum som PFAD lämnar efter sig eller PFAD återkommer på marknaden.

Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.

Delmål N.B1.D
Uppdaterad: 2019-05-06