Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Andel persontransporter med gång, cykel eller moped

Procentuell andel av den sammanlagda färdsträckan hos Sveriges befolkning som sker med gång, cykel eller moped

Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2016

Kommentar

Med andelen av färdsträckan menas andelen av det totala uträttade persontransportarbetet.

Indikator N.B3.B
Uppdaterad: 2017-09-02