Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Måluppfyllelse för transportsektorns klimatpåverkan

Procentuell uppfyllelse av målet att minska klimatpåverkan från inrikes transporter med 70 % till år 2030 jämfört med år 2010

Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik)

Kommentar

Detta mål är inskrivet i den nya klimatlagen, som sju av åtta riksdagspartier står bakom. Klimatpåverkan från inrikes flygresor räknas ej med eftersom dessa ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Om utsläppen minskar linjärt från år 2010 och precis uppfyller målet om 70 % minskning år 2030, så följer kurvan den räta stigande linjen som delar ovanstående diagram på diagonalen. Om utsläppen minskar snabbare rör vi oss upp i det gröna fältet. Minskar de långsammare sjunker kurvan ned i det vita fältet.

Usläppsminskningen höll god takt fram till år 2013, då utvecklingen stagnerade. Hur kommer det sig? Utsläppen av växthusgaser från transportsektorn kommer till över 90 % från vägtrafiken, och på vägarna är det personbilar och tunga lastbilar som ger upphov till lejonparten av dessa utsläpp. Det är just i personbilstrafiken vi ska söka orsaken till att utsläppen inte minskade mellan åren 2013 och 2015.

Utsläppen från personbilarna beror på tre faktorer: hur bränsleslukande bilarna är, hur stor andel av bränslet som är förnybart, och hur långa sträckor bilarna körs. Dessa tre faktorer motsvarar de tre benen Bilen, Bränslet och Beteendet. Om vi studerar index H2 ser vi direkt att bilarna långsamt blir snålare, och att andelen förnybar energi i vägtrafiken ökar markant. Boven i utsläppsdramat är alltså körsträckorna. De ökar sedan år 2014, efter att ha sjunkit under ett antal år fram till år 2013.

Detta är i viss mån konjunkturrelaterat. Körsträckorna nådde en topp år 2008 och sjönk sedan efter finanskrisen. En liknande konjunkturrelaterad utveckling kan ses i nybilsförsäljningen, som även den skjutit fart i den nuvarande högkonjunkturen. Just nu köper vi alltså allt fler nya bilar som vi kör allt mer i.

Tyvärr har vi medborgare dragits med i denna yra trots att vi blir allt mer klimatmedvetna. Beklagligt är också att politikerna hittills inte förmått införa styrmedel som på allvar hjälpt oss på traven att förändra vårt beteende, och inte heller på allvar börjat bygga ett samhälle som gör oss mindre bilberoende. Resandet i kollektivtrafiken har inte ökat nämnvärt på senare år. Andelen persontransporter med gång, cykel och kollektivtrafik står och stampar kring 20 %.

År 2016 började utsläppen från transportsektorn att minska igen. Detta kan till stor del förklaras med att andelen förnybara drivmedel i vägtrafiken ökade snabbt detta år.

Läs mer om detta index här. Där hittar du också den utsläppskurva som ligger till grund för beräkningen av den grad av måluppfyllelse som visas i ovanstående diagram.

Underlaget är hämtat från Svergies officiella utsläppsstatistik, som redovisas av Naturvårdsverket med knappt ett års fördröjning.

Indikator SE.5
Uppdaterad: 2017-11-30