Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Övergripande nyckeltal

Här redovisas energianvändning och växthusgasutsläpp från transportsektorns olika delar.

Indikatorer

Energianvändning i kommunens fordon (K2_KV)

Indikator K.V.K.2

Använd energi i kommunkoncernens personbilar och lätta lastbilar per anställd (MWh/årsarbetare)

Delmål K.V.K
Uppdaterad: 2017-10-28