Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos nya personbilar

Genomsnittligt certifierat koldioxidutsläpp ur avgasröret hos nyregistrerade personbilar (g CO2/km)
Datakälla: Trafikverket: PM Vägtrafikens utsläpp, SCB: Personlig kommunikation

Kommentar

Utredningen Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) anger som en kritisk faktor för att nå 2030-målet att EU inför krav att koldioxidutsläppet från nya personbilar är 95 g/km år 2020, 70 g/km år 2025, och 50 g/km år 2030, där dessa nivåer beslutas sex till tio år innan kraven börjar gälla (Kap. 13.2).

De certifierade koldioxidutsläppen är nära relaterade till bilarnas energieffektivitet (se indikator H2A). Energiförbrukning och koldioxidutsläpp vid verklig körning är oftast högre än vad de certifierade värdena ger vid handen. Skillnaden har ökat på senare år, vilket medför att trenden att koldioxidutsläppen minskar inte är så tydlig i verkligheten som diagrammet ovan visar.

De nationella utsläppssiffror från Trafikverket som redovisas här skiljer sig något från dem som Transportstyrelsen redovisar. Skillnaden uppkommer eftersom Trafikverket även räknar med rallybilar, provfordon, handikappfordon och andra fordon för speciella ändamål.

De kommunala utsläppssiffrorna från SCB gäller alla nyregistrerade personbilar och husbilar som inte är äldre än 3 år. Även elfordon räknas in i underlaget och tilldelas utsläppet noll. För laddhybrider används det viktade utsläppet. De fordon som saknar utsläppsvärde i vägtrafikregistret tilldelas ett genomsnittligt utsläppsvärde för den givna årsmodellen och fordonstypen enligt en modell som Trafikverket tagit fram.

För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna.
De utsläppssiffror som redovisas här skiljer sig något från dem som Transportstyrelsen redovisar. Skillnaden uppkommer eftersom Trafikverket även räknar med rallybilar, provfordon, handikappfordon och andra fordon för speciella ändamål.

Indikator K.H.B1.H.1
Uppdaterad: 2018-08-01