Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Resevolymer i olika transportslag

Riket
Referensutveckling

Indikatorer

Resesträcka i personbil

IndikatorK.H.B3.A.1 Genomsnittlig resesträcka i personbil per kommuninvånare (1 000 km/capita)

Resesträcka i kollektivtrafiken

IndikatorK.H.B3.A.5 Resesträcka per capita i landbaserad kollektivtrafik jämfört med år 2010 (mil/capita)

Andel resor med bil

IndikatorK.H.B3.A.3 Procentuell andel av antalet resor där det huvudsakliga färdmedlet är personbil

Andel resor med gång eller cykel

IndikatorK.H.B3.A.2 Procentuell andel av antalet resor där det huvudsakliga färdmedlet är gång eller cykel

Andel resor med kollektivtrafik

IndikatorK.H.B3.A.4 Procentuell andel av antalet resor där det huvudsakliga färdmedlet är buss eller spårburen kollektivtrafik
Delmål K.H.B3.A
Uppdaterad: 2018-12-03